Klauzula Informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, iż Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Make Up Institute Ewa Winiarska z siedzibą przy ul. Bocianiej 21, 71-696 Szczecin. Z administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora oraz poprzez adres e-mail: mist@makeup-institute.pl

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się na adres email: mist@makeup-institute.pl lub pisemnie: Make Up Institute Ewa Winiarska z siedzibą przy ul. Bocianiej 21, 71-696 Szczecin, z dopiskiem „Dane osobowe”
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami w zakresie kursów wizażu jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy / świadczonych usług w zakresie kursów wizażu; wystawiania zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń wizażu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaświadczeń o uczęszczaniu na kursy wizażu oraz certyfikatów o ukończeniu kursu oraz zawiadomień o aktualizacji czy też korekcie danych, a także prowadzenia wszelkiej korespondencji w w/w zakresie, w celu archiwalnym oraz statystycznym.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane właściwym instytucjom publicznych i służbom na terenie RP. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązków ciążących na Administratorze.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskich Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem formalnym niezbędnym do zawarcia umowy i świadczenia usług w zakresie kursu wizażu oraz do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu wizażu zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wizażu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.